Architektonická studie

Na úvod trocha historie: na podzim roku 2009 jsme vytvořili (Ondřej Pleštil a Jiří Žid) tuto architektonickou studii, která byla součástí projektu pro výběrové řízení na prodej objektu. Celý projekt s názvem „Multikulturní centrum Varšava – PROSTOR PRO JINÉ UMĚNÍ“, jehož autoři jsou Jiří Vydra (Občanské sdružení DIVOZEMÍ) a Šárka Nemešová (Občanské sdružení S(C)HODY) je o komplexním využití budovy včetně režie budoucího programu (budeme publikovat někdy příště). Naše studie je ušita potřebám celého záměru na míru. 

V průběhu let 2010 a 2011 jsme podnikli ještě další kroky zpřesnění celé studie, některé z nich jsme už do studie pro další vývoj nezapracovali, hlavně vizuálně, … 
  
Tady je ještě zpráva:

Multikulturní centrum „Varšava“ –  technická zpráva
Objekt bývalého kina Varšava, dům č.p. 285 na parcele č. 485, leží na svažitém pozemku, z jihu je  obklopen Frýdlantskou ulicí, ze severu ulicí Mariánskou. Budova byla postavena na začátku 20.  století podle návrhu libereckých německých architektů Effenbergera a Noppese. V současné době  je využívána jen zčásti. Kino Varšava v 1. NP je nefunkční, kavárna Barrandoff ve 2. NP je  v nevyhovujícím stavu. Jediným zařízením, které na místě nyní uspokojivě funguje, je restaurace  Maškovka, která je umístěna ve 3. NP v prostorách bývalého autosalónu. Restaurace dnes zabírá  zhruba polovinu půdorysné plochy 3. NP, druhá polovina je po několika požárech, ke kterým  v průběhu 90. let minulého století došlo, v nevyhovujícím stavu.
Architektonické řešení rekonstrukce  
Občanské sdružení S(c)hody a Divozemí vytvořili ideový projekt „Multikulturního centra Varšava“   a jeho  stavební program. Kromě divadelních projektů se počítá i se sociálním programem pro  postižené, též s pořádáním dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, sympozia,  významnou částí bude též rezidenční činnost mimolibereckých divadelních či hudebních souborů.  Z těchto požadavků vyplývají obecné zásady pro rekonstrukci objektu.
Stručný popis.
Zásadním prvkem návrhu je vytvoření multifunkčního městského sálu v bývalém kinosálu. K jeho  prosperitě by měla přispět dvoupatrová kavárna či klub, propojující sál s ulicí, v prostorách  dnešního foyer a baru v patře. Tento typ zařízení v Liberci chybí, jeho důležitost je ještě  umocněna polohou v centru města.  
V prostorách bývalého autosalónu návrh zvětšuje dnešní restauraci. Oba provozy, kino s kavárnou  i restaurace budou bezbariérové.  
Celkový zásah je citlivý k objektu, snaží se respektovat jeho výraz, obnovit původní vnější vzhled,  navrátit chybějící dobové prvky a vrátit objektu živost sálu pro rozvoj kultury ve městě. Interiéry i  fasády však budou doplněny i současnými výrazovými prostředky.  
  
Podrobný popis.
A/ rekonstrukce 1. NP
V 1. NP dojde k rekonstrukci kinosálu, jeho upravení pro účel vytvoření variabilního prostoru  malého divadla, se zachováním kapacity sálu pro 130 sedících diváků, vytvořením zázemí pro  účinkující a zprovozněním dvoupatrové kavárny.  

Foyer. Navržená kavárna těsně za vstupem je koncipována jako dvoupatrová. Její vstup z Frýdlantské ulice bude upraven podle požadavků bezbariérovosti, podlaha současného foyer bude srovnána, budou rekonstruovány vstupní dveře do původní podoby. Obě patra kavárny budou propojená navzájem stávajícím schodištěm a též novým servisním schodištěm. Zásadní je jejich vzájemné vizuální a prostorové propojení, a to světlíkem proraženým ve stropu 1.NP, který osvětluje 1.NP foyer. Stávající štuková klenba v 1.NP bude odstraněna a bude odhalena železobetonová trámová konstrukce stropu. Tímto bude dosaženo většího prosvětlení jinak dost nízkého prostoru foyer 1. NP a prostor dosavadní kavárny Barrandoff  dostane kontakt s rušnou Frýdlantskou ulicí. Vstup do této kavárny byl do té doby umožněn pouze únikovým  

schodištěm do zapadlé Mariánské ulice.  

Bývalý kinosál. Stupňovitá podlaha sálu je překážkou v ideovém záměru projektu. Narovnáním a prohloubením nabude 1. NP požadovaných prostorových kvalit, které odpovídají současným požadavkům na využití sálu. Do sálu se vstupuje širokým vyrovnávacím schodištěm, které může sloužit též pro sezení diváků. Foyer odděluje od sálu skládací stěna, kterou je v případě potřeby možné složit  a plně tak propojit sál s foyer v jediný prostor. Sál je bezbariérově  
přístupný z ulice. Přepažením sálu v jeho poslední čtvrtině bude vybudováno třípatrové servisní zázemí multifunkčního centra (sklad rekvizit, kanceláře, sociální zařízení, šatny účinkujících).  
Stávající sezení v sálu bude nahrazeno mobilním sezením, které může být deponováno ve skladu za jevištěm. Servisní zázemí bude mít samostatný vstup z Frýdlantské ulice. Sál bude vybaven kompletním akustickým obložením, které je v současné době v nevyhovujícím stavu a neodpovídá současným požadavkům na provoz takového sálu.

B/ rekonstrukce 2. NP
Kavárna. Ve 2. NP budou rekonstruovány WC a prorazí se větrací otvory do anglických dvorků ústících do Mariánské ulice, které byly v minulosti zazděny. Ve stropě 2. NP bude umístěn falešný světlík osvětlující difúzně prostor dvoupatrové kavárny. Výraznějším zásahem do vnější fasády objektu bude zvětšení úzkých oken kavárny do Frýdlantské ulice. Vznikne tím balkon nad vstupem do „Multikulturního centra Varšava“ (souč. stříška), který bude místem příjemných posezení v letních měsících. Kavárna tak získá přímý vizuální kontakt s Frýdlantskou ulicí. Nově bude proraženo okno osvětlující schodiště servisní části.

Balkon bývalého kinosálu. Dojde k demolici současného balkonu, který se stal přepažením a zmenšením sálu pro provoz centra přebytečným. V jeho zadní části vznikne kabina osvětlovačů. Na stropě sálu bude zavěšena konstrukce „trass“, na kterou je možné zavěsit různorodou divadelní a osvětlovací techniku.
C/ rekonstrukce 3. NP
Restaurace Maškovka. Ve 3. NP bude odstraněna stávající příčka, která celý sál bývalé autodílny dělí zhruba v jeho polovině. Budou vybudovány nové WC pro muže, ženy, imobilní a zázemí pro restauraci. Dosavadní vstup do restaurace bude nadále sloužit pro zásobování skladu, novým vstupem pro návštěvníky  budou bývalá vrata s rampou do autodílny. Tím se stane 3. NP plně bezbariérovým. Vpravo vedle vchodu bude zřízena terasa restaurace pro venkovní sezení. Krov bude dodatečně zateplen a světlík bude vybaven izolačním dvojsklem.  
Současný vstup po schodišti z ulice Mariánské do restaurace Barrandoff zůstane beze změn. Ve vedlejším traktu budovy, kde je v současné době umístěn sklad pro restauraci Maškovka, vznikne byt správce.
Stavebně-technické  řešení
1, vnitřní úpravy
Stávající nosné konstrukce objektu jsou zděné, stropy železobetonové trámové. 

A/ rekonstrukce 1. NP

Foyer. Zvednutá úroveň podlahy foyer bude dobetonována, na povrchu bude terrazzo. Kavárna  
bude vybavena novým mobiliářem – barovým pultem a kavárenským sezením. U nástupu na  schodiště vedoucí do 2. NP bude obnovena původní fontána, nově bude vystavěn sklad baru a  wc pro imobilní. Nástupní prostor schodiště bude přisvětlen světlem pocházejícím z nově  proražených anglických dvorků. Nové příčky budou vyzděny z porobetonu a omítnuty. Nově  vybudované dvakrát zalomené servisní schodiště bude mít kamenné stupně vetknuté do  obvodových stěn. Za tím účelem bude probourána část železobetonového stropu 1. NP. Ve  stropě kavárny bude proražen obdélníkový světlík. Nosné železobetonové trámy budou v místě  světlíku přerušeny a po obvodě ztuženy železobetonovým věncem. Na základě statického  výpočtu budou nadimenzována ocelová táhla, která strop s proraženým světlíkem vyvěsí ze  stávající konstrukce stropu 2. NP. Stávající štuková klenba bude stržena a železobetonové  trámy budou obnaženy.  

Bývalý kinosál. Snížená  úroveň podlahy sálu bude stát na nové žb desce. Nové vstupní schodiště bude rovněž železobetonové, po stranách bude osazen schodolez. Zázemí sálu bude dozděno z pórobetonových tvárnic, stropy budou železobetonové.. V zázemí pro účinkující budou vybudovány wc, šatny, kancelářské prostory, nové žb servisní třípatrové schodiště a též schodiště z šaten účinkujících na scénu. Strop kinosálu bude rekonstruován, stěny budou nově vybaveny deskami z akusticky pohltivého materiálu. Vstupní hala servisní části bude osvětlena  
stěnou z dutých skleněných tvárnic. V bývalém kinosálu, v servisní části i ve foyer budou vybudovány nové rozvody elektroinstalací,  rozvody vody a kanalizace. Vzduchotechnika bude řešena v návaznosti na odvětrání 2. patra  kavárny. Zdroje pitné vody zůstávají stávající.

B/ rekonstrukce 2. NP
Kavárna.  Ocelová táhla vyvěšující strop 1. NP vymezí obdélníkové zrcadlo, kterým bude vidět do 1. NP. Na podlaze bude terrazzo, příčky budou dozděny z porobetonu a omítnuty. Kavárna i bar budou vybaveny novým mobiliářem, též polouzavřený salónek. Prostor kavárny bude přisvětlen shora, falešným světlíkem. Wc pro muže a ženy budou vybaveny zcela nově, odvětrány budou pomocí nově proražených anglických dvorků do Mariánské ulice. Proražený  
otvor na balkon do Frýdlantské ulice bude překlenut železobetonovým překladem. Francouzská okna budou ocelová, s izolačním dvojsklem a přerušenými tepelnými mosty. Nové stěny budou vyzděny z porobetonových tvárnic a omítnuty.  Zrekonstruováno bude únikové schodiště z kavárny a to tak, aby se dříve vystoupalo do požadované výšky ve 3. NP a mohlo se pohodlně  vstoupit do bytu správce budovy. Budou osazeny nové kamenné stupně, které budou vetknuty  do obvodových stěn. Nově bude proraženo okno do Frýdlantské ulice osvětlující servisní  schodiště. Bude osazeno nadpražím z ocelových nosníků.

Balkon bývalého kinosálu. Balkon bude kompletně stržen, v jeho zadní části vznikne kabina  
osvětlovačů. Nově budou vybudovány rozvody elektroinstalací, vodovodu a vnitřní kanalizace. Budou  vybudovány nové rozvody tepla buď s vlastním elektrokotlem či plynovým kotlem nebo budou  řešeny v návaznosti na zvětšení kapacity plynového kotle, který v současné době vytápí 3. NP.    

C/ rekonstrukce 3. NP
Restaurace Maškovka. Před započetím rekonstrukce bude třeba posoudit stabilitu konstrukcí ve  
vyhořelé části restaurace Maškovka. Bude vybudována nová kuchyně včetně jejího  
kompletního vybavení. Stávající kuchyně bude sloužit jen po dobu rekonstrukce objektu a posléze zrušena. Sezení hostů bude zřízeno v kójích, oddělených lehkými dřevěnými příčkami.  
Mobiliář zůstane z menší části stejný (bazarové židle různého stáří, tvaru a kvalit), z  větší části však bude nově pořízen. Nově bude též vybudován bar ve východní části restaurace.  
Zrekonstruovány budou wc pro ženy a muže, nově bude vystavěno wc pro imobilní.  
Strop bude mezi stávajícími krokvemi kompletně zateplen min. 10 cm minerální vlny zakryté  dřevěným pobitím. Stávající světlík s jednoduchým zasklením bude vyměněn za nový,  s dvojitým zasklením, se zachováním možnosti otvírání jednotlivých polí ovládaných na dálku.  Podlaha bude dřevěná, tesařská. Stěny budou nově omítnuty vápennou omítkou.
Nově budou vybudovány rozvody tepla a osazeny tělesa radiátorů pod okny. Současný plynový  kotel bude nahrazen novým. Bude nutné vybudovat nově rozvody vzduchotechniky pod  stropem, zřejmě na bázi rekuperace odpadního tepla z restaurace. V současnosti se totiž  prostor odvětrává sám skrze značně poškozené světlíky vybavené pouze jednoduchým  zasklením. V  návaznosti na zateplení krovu a vybudování nového světlíku s dvojitým zasklením  bude nutné tuto situaci přehodnotit.
Byt správce. Ten bude vybudován v prostorách bývalého zázemí restaurace. Jsme si vědomi, že se jedná o provizorium, protože úzký dvůr a orientace ke světovým stranám neumožňují splnění bytové  normy z hlediska oslunění, přesto se s ním v návrhu počítá.
Terasa s venkovním sezením. Ta bude vybudována vedle vchodu do restaurace Maškovka a bude součástí jejího provozu v letních měsících. Obsluhována bude zvenčí, ze samostatného výklenku vybaveného základním zařízením. Jídlo bude podáváno ze samostatného okénka ze vnitřku restaurace.
2, vnější úpravy
Fasáda z Frýdlantské ulice. Bude nově obnoven v současné době zazděný nouzový východ a osazen novými dveřmi. Stejné dveře budou osazeny i do druhého nouzového východu (na úrovni podlahy sálu). Vyměněny  
budou vchodové dveře do multikulturního centra „Varšava“, které jsou v současné době  
v nevyhovujícím estetickém stavu a nesplňují ani současné tepelně-technické požadavky.  Balkon 1. NP bude nově odizolován, odvodněn a nově vydlážděn. Bude zde vyzděno nové zábradlí. Nová  
francouzská okna s ocelovými profily budou přiznávat svými subtilními proporcemi svůj současný charakter.Z fasády budou odstraněny nefunkční a esteticky již nevyhovující  – nápis „Varšava“ a stará pouliční lampa. Nově bude osazen nápis: „Multikulturní centrum Varšava“ . Vstup do servisní část bude v místě servisního schodiště osvětlen z Frýdlantské ulice stěnou ze skleněných tvárnic. Fasáda a stav omítky jako celek odpovídá svému stáří a není na ní, kromě menších změn (přetření tagů)  činit větší úpravy.
Fasáda z Mariánské ulice. Výkladce v přístavbě z roku 1964 budou zazděny a nově budou osazena okna do bytu správce objektu. Nově bude proražen otvor ložnice bytu a na wc ústící do dvorku. Současný vchod do restaurace Maškovka osazený vývěsním štítem bude sloužit nadále jen servisním účelům, nově budou osazeny nové vchodové čtyřkřídlé dveře s izolačním dvojsklem a ocelovými profily s přerušeným tepelným mostem. Ty bude možno v letních měsících úplně otevřít a propojit tak vnitřní prostor s vnějškem. Z Mariánské ulice bude proraženo nové okno do kanceláře vedení centra.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář